Kauno technologijos universiteto (KTU) biblioteka šiais metais švenčia garbingą 90-ties metų jubiliejų. [...] Kauno technologijos universiteto bibliotekos pradžia siejama su 1923 m. sausio 1 d. Lietuvos universitete įkurta biblioteka, kurios istorinė raida ir plėtra turėjo didelę reikšmę šalies kultūros ir mokslo istorijai. Per 90 metų Biblioteka nuėjo ilgą pasikeitimų kelią, išaugdama į...
2010 m. gruodžio 11 d. organizuojama konferencija „Mokslinių publikacijų ver­ti­ni­mas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos". Konferencija vyks Lietuvos mokslų aka­de­mi­jos Didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Kon­fe­ren­ci­jos tikslas – šiandieninės situacijos Lietuvoje svarstomais klau­si­mais...
Naudodamiesi Gento universitete (Belgija) pradedančia veikti Europos Ko­mi­si­jos sukurta Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra OpenAIRE, Europos mokslininkai, verslo įmonės ir piliečiai gali nevaržomai susipažinti su dokumentais, kuriuose pristatomi ES finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatai. Plačiau...
2010 m. kovo 26 d. pasirašyta Lietuvos akademinių bibliotekų in­formacinės in­fra­struktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) kon­sor­ciu­mo sutartis. Sutartį pasirašė 31 valstybinė Lietuvos mokslo ir studijų in­s­ti­tu­ci­ja. 2010 m. balandžio 9 d. konsorciumo visuotinio susirinkimo nutarimu Vil­niaus universitetas išrinktas konsorciumo administruojančia...
2010 m. lapkričio 25 d. Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje įvyko Lietuvos kolegijų bibliotekų aso­cia­ci­jos (LKBA) seminaras ir visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu išrinkta nauja LKBA pirmininkė. Ja tapo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos bibliotekos vedėja Daiva Mateikienė. Plačiau...
LABT uždavinio tarybos ir Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) 2009 m. spalio 20 d. jungtiniame posėdyje nutarta, kad iki 2009 m. pabaigos bū­tų parengta studija „Paieškos ir pateikimo sistemos Primo taikymo ga­li­my­bės Lietuvos virtualioje bibliotekoje" ir ją finansuoti iš LABT uždavinio veik­loms, vykdomoms per Kauno medicinos universitetą, skirtų lėšų. Rengiant...
2009 m. spalio 20 d. Kauno medicinos universiteto bib­lio­te­ko­je įvyko Lie­tu­vos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.
2009 m. birželio 17–18 d. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo narių ats­to­vams buvo organizuojami darbo bibliotekinės paieškos sistema Primo mo­ky­mai. Mokymai vyko Kau­no technologijos universiteto In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų diegimo centre (Studentų g. 67-201, Kau­nas ). Nuotraukos
2009 m. gegužės 6 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bib­lio­te­ko­je įvyko Lie­tu­vos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.
2008 m. spalio 8 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bib­lio­te­ko­je įvyko Lie­tu­vos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.