Pagrindiniai Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo veiklos principai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos – Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo (toliau – konsorciumo) nariai siekia organizuoti Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms veiklų vykdymą ir paslaugų teikimą konsorciumo nariams ir kitiems juridiniams asmenims. Tai vykdoma sujungiant narių organizacinį, techninį, technologinį ir finansinį potencialą, profesines žinias bei įgūdžius ir kartu užtikrinant ilgalaikį bendradarbiavimą palaikant, plėtojant ir finansuojant Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) informacinę sistemą bei jos palaikymui būtiną infrastruktūrą.

Konsorciumo narių veiklą, teises ir pareigas, paslaugų teikimą apibrėžia sudaryta sutartis.

Konsorciumo veiklos organizavimas

Konsorciumo valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas ir valdyba.

Visuotinis narių susirinkimas:

 • renka ir tvirtina valdybos sudėtį;
 • tvirtina valdybos darbo reglamentą;
 • renka pirmininkaujantį narį;
 • tvirtina metinį konsorciumo biudžetą;
 • tvirtina narių metinių įnašų dydžius;
 • nustato papildomų metinių įnašų dydžius;
 • priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo, esamų išstojimo ar šalinimo;  
 • tvirtina ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus;
 • priima sprendimus dėl teminių grupių sukūrimo iš konsorciumo narių pasiūlytų darbuotojų;
 • pagal poreikį suteikia papildomus įgaliojimus valdybai;
 • tvirtina rekomenduojamą valdybos narių darbo apmokėjimo tvarką ir dydžius;
 • tvirtina valdybos pateiktas metines ataskaitas.

Valdyba užtikrina visuotinio narių susirinkimo sprendimų ir konsorciumo veiklos tikslų įgyvendinimą. Valdyba sudaroma dvejų metų laikotarpiui, yra atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui ir veikia pagal jo patvirtintą darbo reglamentą. Valdybą sudaro devyni nariai. Aštuoni nariai iš pasiūlytų konsorciumo narių kandidatų renkami visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu, vieną narį skiria administruojanti institucija.

Valdybos funkcijos:

 • įgyvendina konsorciumo politiką, veiklos planus;
 • organizuoja ūkinę-finansinę veiklą;
 • planuoja biudžetą;
 • paskirsto darbus ir gaunamas paramos ir finansavimo lėšas nariams;
 • koordinuoja bendrą narių veiklą;
 • organizuoja paraiškų Europos Sąjungos paramai įsisavinti teikimą ir jiems reikalingų projektų parengimą;
 • teikia pasiūlymus ŠMSM dėl ŠMSM vykdomų programų studijų ir mokslo informacinės infrastruktūros srityje ar ES paramos lėšas administruojančios institucijos;
 • rengia metines veiklos, finansines ir kitokias ataskaitas;
 • organizuoja visuotinį narių susirinkimą, rengia jam reikalingus dokumentų projektus;
 • priima darbus ir ataskaitas;
 • vertina pasiūlymus dėl narystės ir išstojimo iš konsorciumo.

Administruojanti institucija dvejų metų laikotarpiui renkama visuotiniame narių susirinkime. Administruojančios institucijos teisės ir pareigos:

 • valdybos sprendimu sudaro sutartis su trečiaisiais asmenimis, organizuoja viešuosius pirkimus;
 • administruoja konsorciumo atsiskaitomąją sąskaitą;
 • apskaito bendrą turtą;
 • visuotinio narių susirinkimo ir / ar valdybos pavedimu atstovauja konsorciumą prieš trečiuosius asmenis;
 • atlieka kitas iš konsorciumo sutarties kylančias funkcijas bei vykdo kitus visuotinio narių susirinkimo pavedimus.

Narystė konsorciume

Konsorciumo nariais gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ir valstybinės reikšmės bibliotekos. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu prie konsorciumo gali prisijungti ir kiti Lietuvos viešieji juridiniai asmenys, jeigu tokiu prisijungimu siekiama ekonominio ar socialinio konsorciumo veiklos pagerinimo. Nauji nariai priimami prisijungimo būdu visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Bet kuris narys gali atsisakyti dalyvauti bendroje veikloje pateikęs pareiškimą dėl išstojimo iš konsorciumo.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas 2022-03-22 00:35