eLABa duomenų apsauga

Informacija atnaujinta: 2019-02-20

Gerbiame Jūsų privatumą ir siekiame Jums suteikti kiek galima daugiau galimybių kontroliuoti savo asmens duomenis. Čia aprašoma, kokius duomenis ir kokiu tikslu renkame, kaip galite valdyti savo duomenis ir kaip su mumis susisiekti.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindu informacinėje sistemoje eLABa yra Jūsų ir švietimo ar mokslo institucijos, kuri suteikia jums prieigą prie sistemoje pateikiamos informacijos, sudaryta sutartis, taip pat nurodytais atvejais Švietimo ir mokslo įstatyme institucijoms nustatytos teisės ir pareigos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Elektroninių ryšių, Kibernetinio saugumo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

Informuojame, kad kiekviena eLABa konsorciumo veiklose dalyvaujanti Lietuvos mokslo ir studijų institucija yra savo institucijos asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas. eLABa tvarkytojų mokslo ir studijų dokumentų metaduomenų bazėje kaupiama bibliografinė informacija ir komplektavimo duomenys apie eLABa tvarkytojų saugomus ir pateikiamus naudotis mokslo ir studijų dokumentus bei veiksmus su jais. Todėl norėdami pataisyti duomenis, gauti detalesnę informaciją turite kreiptis į savo institucijos duomenų apsaugos pareigūną.

Prašome Jus atidžiai perskaityti šią skiltį. Jei po to vis dar turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis, vienu iš būdų, nurodytu skiltyje „Kontaktai pranešimams ir pasiteiravimui".

Ateityje šią Privatumo politiką atnaujinsime ir papildysime, todėl siūlome Jums ją periodiškai peržiūrėti. Nuorodą lengvai rasite puslapyje ir paieškoje.

Kokiais tikslais ir kokius duomenis apie jus tvarkome?

Duomenų subjektų asmens duomenys eLABa tvarkomi autorystės nustatymo, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų ir studentų mokslinės (meno) veiklos rezultatų fiksavimo ir vertinimo, studijų baigimo procedūrų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje vykdymo, dokumentų komplektavimo ir teikimo tikslais.

eLABa tvarkomi „Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatų" 21–25 punktuose nurodyti duomenys.

Autorystės nustatymui ir mokslo darbų komplektavimui

Mokslo produkcijos autorystei nustatyti, fiksuoti ir vertinti darbuotojų ir studentų mokslinės (meno) veiklos rezultatus, vykdyti studijų baigimo procedūras, komplektuoti bei teikti mokslo darbus ir susijusius dokumentus, sudarytų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, asmeniniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, darbovietė, gimimo data, institucija (darbo ar studijų), institucijos padalinys (darbo ar studijų), studijų tipas (studentams), akademinė grupė (studentams), studijų pradžios data (studentams, rezidentams, doktorantams), studijų pabaigos data (studentams, rezidentams, doktorantams), personalo grupė (darbuotojams), pareigos (darbuotojams), mokslo laipsnis (darbuotojams), darbo pradžios data, darbo pabaigos ir (ar) gynimo data, baigiamojo ar mokslinio darbo parašymo kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo tema, baigiamojo ar mokslinio darbo tema anglų kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo santrauka lietuvių ir anglų kalba, darbo gynimo proceso dalyvių pareigos ir tapatybę nustatant naudojami duomenys, baigiamojo arba mokslinio darbo prieigos statusas internete, apribojimo terminas, paskelbimo data, baigiamojo arba mokslinio darbo sutapties patikros atlikimo požymis, baigiamojo arba mokslinio darbo sutapties patikros reikšmė, atlikusio sutapties patikrą asmens tapatybei nustatyti naudojami duomenys, baigiamojo arba mokslinio darbo dokumentai.

eLABa duomenys saugomi Nuostatuose nustatytais terminais:

 1. Nuostatų 20, 22.1, 23.1, 24–29 punktuose įvardinti eLABa mokslo ir studijų dokumentai ir / ar jų metaduomenys yra saugomi visą eLABa veikimo laikotarpį;
 2. eLABa naudotojo asmens duomenys, nustatyti 21 punkte, saugomi visą naudojimosi eLABa laikotarpį ir 2 metus nuo paskutinio aktyvaus įrašo eLABa apie naudotoją galiojimo pabaigos, arba iki momento, kol eLABa naudotojo prašymu informacija apie jį pašalinama, išskyrus Nuostatų 40.2.2 punkte aptartą atvejį. Pasibaigus šiam laikotarpiui Nuostatų 21 punkte nustatyti eLABa naudotojo asmens duomenys sunaikinami. Aktyvaus įrašo apie eLABa naudotoją galiojimas pasibaigia:
  1. tą dieną, kai eLABa naudotojas paskutinį kartą pasinaudojo eLABa, išskyrus atvejus, kai registravimo eLABa naudotoju metu nustatytas terminas arba paties fizinio asmens savarankiškai eLABa nurodytas terminas baigiasi vėliau; tokiu atveju laikoma, kad aktyvaus įrašo apie eLABa naudotoją galiojimas pasibaigia paskutinę termino dieną;
  2. eLABa įrašų apie eLABa naudotojo neįvykdytas prievoles galiojimo terminas pasibaigia tą dieną, kai eLABa naudotojas tas prievoles įvykdo.
 3. Asmens duomenys, nustatyti Nuostatų 22.2 ir 23.2 punktuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu eLABa saugomi 10 metų nuo studijų pabaigos datos, jei asmuo studentas ar klausytojas, arba asmens sutarties su eLABa tvarkytoju nutraukimo dienos, jei asmuo darbuotojas. Pasibaigus šiam laikotarpiui Nuostatų 22.2 ir 23.2 punktuose įvardinti asmens duomenys automatiškai perkeliami į eLABa duomenų bazių archyvą. Duomenų bazių archyve Nuostatų 22.2 ir 23.2 punktuose įvardinti asmens duomenys saugomi 50 metų. Pasibaigus šiam laikotarpiui eLABa duomenų bazių archyve esantys asmens duomenys sunaikinami.
 4. Dokumentai į archyvą perduodami arba naikinami per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams.

Paskyrų administravimui ir tapatybei nustatyti

Sistemų autentifikavimo tikslu, sudarytų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, asmeniniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, suteiktas vartotojo vardas, slaptažodžio priminimo duomenys. Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi visą paskyros gyvavimo laikotarpį, o nutrūkus sutartiniams santykiams, saugomi 6 mėnesius, ir praėjus šiam terminui – naikinami.

Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybės nustatymo tikslu, sudarytų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie asmens duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, mokslo laipsnis, studento pažymėjimo numeris (studentams), tabelinis darbuotojo identifikavimo numeris (darbuotojams), elektroninio pašto adresas, institucija (darbo ar studijų). Nutrūkus sutartiniams santykiams su duomenų subjektu, paskyra užšaldoma iš karto apie tai sužinojus, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Paskyros duomenys informacinėje sistemoje naikinami po 6 mėnesių.

Paslaugų teikimo ir elektroninių ryšių stebėjimui

Paslaugų teikimo ir elektroninių ryšių srautų priežiūros ir stebėjimo tikslu, teisinių reikalavimų įgyvendinimo pagrindu, naudotojų veiksmai automatiniu būdu įrašomi veiksmų žurnaluose.

eLABa veiksmų žurnalo įrašai suteikia galimybę nustatyti galimai nesankcionuoto prisijungimo ir (ar) bandymo prisijungti datą, prisijungimo trukmę, prisijungiančio eLABa naudotojo vardą ir kompiuterio, iš kurio prisijungiama IP adresą ir kitus atliktus veiksmus. Registruojama informacija apie prisijungus eLABa naudotojų vykdomus elektroninės informacijos tvarkymo veiksmus (informacijos įvedimą, keitimą, atnaujinimą, panaikinimą).

Veiksmų žurnalai yra apsaugoti nuo neteisėto jame esančių duomenų naudojimo, keitimo, iškraipymo, sunaikinimo.

Šie duomenys gali būti panaudoti informacijos saugos incidentų tyrimo tikslu, kaip numatyta eLABa informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse, patvirtintose 2015 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-710.

Šie duomenys pagrindiniame įvykių žurnale turi būti saugomi ne trumpiau kaip 60 dienų, institucijoms pareikalavus ir archyvinėse kopijose, prieinamose incidentų tyrimams, saugomi ne trumpiau kaip 1 metus.

Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų pagrindu, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais tvarkomi šio įstatymo 1 priede nurodyti duomenys. Šie duomenys, jei kitaip nenurodo teisėsaugos institucijos, tvarkomi 6 mėnesius, išskyrus įstatyme nurodytų kategorijų duomenis, o suėjus nustatytam terminui naikinami.

Bibliotekų lankytojų ir turto saugumo užtikrinimui

Bibliotekų lankytojų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu, sudarytų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie duomenys: darbuotojų, studentų ir kitų asmenų, kurie lankosi bibliotekoje, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas. Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 3 metus. Susiję dokumentai perduodami į archyvą per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams ir saugomi 5 metus.

eLABa naudojami slapukai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę ir svetainės darbą, eLABa svetainėje naudojame slapukus ir renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

eLABa yra naudojami tiek techniniai slapukai, kurie sukurti ir tiesiogiai naudojami pačios svetainės (be trečiųjų asmenų įsikišimo) informacijos elektroniniu ryšio tinklu perdavimui ir sistemos darbui užtikrinti, tiek analitiniai (lankomumo stebėjimo) slapukai. Techniniai slapukai nėra naudojami jokiems kitiems tikslams. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Ištrynus šiuos slapukus, eLABa svetainė gali nustoti tinkamai veikti.

Siekdami stebėti ir vertinti svetainės lankomumą bei atskirų produktų ar puslapių populiarumą, o taip pat atliekant statistinius tyrimus apie anonimišką statistinę informaciją galime perduoti trečiosioms šalims (Google stebėjimo slapukai ir kiti aprašyti toliau). Jūs galite ištrinti trečių šalių slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus šiuos slapukus gali nukentėti paieškų darbas.

Jei, paspaudę nuorodą iš eLABa svetainės, pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika. Įdiegus naršyklėje įskiepius, gali būti sudiegti trečių šalių slapukai. Neatsakome už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus.

https://www.lvb.lt/primo_library/libweb/static_htmls/cookiepolicy/index.html

Jūsų teisių įgyvendinimo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą tvarka

Informuojame, kad čia pateikiama tik supaprastinta Jūsų teisių įgyvendinimo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 (GDPR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir rekomenduojamas eLABa asmens duomenų tvarkymo taisykles, aprobuotas Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumo valdyboje 2016 m. birželio 28 d., valdybos posėdžio protokolas Nr. VlP-16/7, tvarka. Visada pripažįstame teisės aktų viršenybę.

Jūs turite šias teises:

 • kreiptis į savo instituciją su prašymu suteikti informaciją apie sistemoje tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • reikalauti ištrinti sutikimo pagrindu tvarkomus asmens duomenis („būti pamirštam");
 • nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

Institucija gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Daugiau informacijos – jūsų institucijos patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

Kontaktai pranešimams ir pasiteiravimui

Jei čia pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į savo institucijos asmens duomenų pareigūną arba eLABa saugos įgaliotinį bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • į Jūsų institucijos duomenų apsaugos pareigūną;
 • į Jūsų institucijos eLABa saugos įgaliotinį eLABa kontaktų skiltyje nurodytais elektroninio pašto adresu ar telefonu;
 • į pagrindinio eLABa tvarkytojo saugos įgaliotinį:
  • raštu adresu Universiteto g. 3, 01513 Vilnius;
  • per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą „E. pristatymas";
  • el. paštu dap@vu.lt.