eLABa istorija

1997 m. įkurta Lietuvos akademinių bibliotekų asociacija (dabar – Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija, toliau – LABA), kuri pavedė Kauno technologijos universitetui parengti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų kompiuterizavimo projektą „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas" (toliau – LABT). Pagrindinis jo tikslas – aprūpinti Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo bibliotekas šiuolaikine, pasaulyje pripažinta bibliotekine sistema. 1998 m. įsigyta firmos „Ex Libris Ltd." (Izraelis) integrali bibliotekinė sistema Aleph 500, kuri adaptuota ir palaipsniui įdiegta LABT bibliotekose. Pagrindiniai LABT uždaviniai buvo:
 • automatizuoti akademines bibliotekas, jungiant jas į bendrą tinklą;
 • teikti virtualias paslaugas;
 • kaupti elektroninių išteklių bazes;
 • kurti bendrą paieškos sistemą su unifikuota vartotojo sąsaja;
 • garantuoti kokybiškas sąsajas tarp bibliotekų elektroninių katalogų ir ektroninių išteklių bazių.
2001 m. sausio 30 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 115 pradėta vykdyti programa „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m.", kurioje buvo numatyta kurti Lietuvos virtualią biblioteką (LVB), automatizuojant bibliotekas, unifikuojant paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų („Dėl Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programos", 2007).
 
2007 m. balandžio 27 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-791 patvirtinta Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programa (toliau – LVU programa), kuria siekta spręsti svarbius visos šalies aukštojo mokslo informacinio aprūpinimo ir integralios mokslo ir studijų virtualios informacinės erdvės kūrimo uždavinius. LABT projekto veiklos buvo tęsiamos įgyvendinant šias priemones:
 • palaikyti ir plėtoti LABT bazinę infrastruktūrą;
 • palaikyti ir plėtoti eLABa – tuo metu vadintą Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą;
 • palaikyti ir plėtoti ETD – Elektroninių tezių ir disertacijų sistemą;
 • palaikyti ir plėtoti PDB – Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo publikacijų duomenų bazę;
 • palaikyti ir plėtoti Lietuvos mokslo ir studijų el. leidybos sistemą;
 • palaikyti ir plėtoti LVB – Lietuvos virtualią biblioteką. 
2008 m. buvo parengta eLABa IS plėtros galimybių studija (Glosienė, Kuprienė, 2008), kuria buvo siekiama įvertinti Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą eLABa bei pateikti rekomendacijas jos plėtrai. Galima daryti prielaidą, jog eLABa plėtros galimybių studija suformulavo pagrindines gaires pokyčiams, kurie pradėti įgyvendinti 2010 m. liepos 25 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1189 buvo patvirtinta nauja LVU programos redakcija, kurioje Lietuvos mokslo ir studijų integruotos informacinės erdvės plėtros uždavinio įgyvendinimo priemonės buvo pakeistos šiomis („Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. Nr. Įsak-791", 2010):
 • palaikyti ir plėtoti LABT bazinę infrastruktūrą;
 • palaikyti ir plėtoti eLABa informacinę sistemą, integruojant sukurtus projektinius produktus (ETD, PDB, Lietuvos mokslo ir studijų e. leidybos sistemą, LVB);
 • palaikyti ir plėtoti bibliotekų informacinę sistemą (BIS), sukuriant bendrai naudojamas paslaugas bibliotekiniams procesams automatizuoti.
Siekiant spręsti aukščiau aptartas problemas 2011 m. ši programa dar kartą pakeista, kurioje priemonės liko tik dvi („Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. Nr. Įsak-791", 2011):
 • palaikyti ir plėtoti eLABa bazinę infrastruktūrą;
 • palaikyti ir plėtoti eLABa, integruojant sukurtus projektinius produktus (bibliotekų katalogus, BIS, PDB, ETD, LVB).
Priėmus tokį sprendimą keltas uždavinys visas iki tol veikusias mokslo ir studijų institucijų informacinius poreikius bendrai tenkinusias sistemas sujungti į vieną bendrą sistemą, kurią nutarta vadinti Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacine sistema (eLABa).
 
eLABa palaikymas ir plėtra toliau įgyvendinama pagal 2012 m. gruodžio 12 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programą (toliau – LITMIS programa). LITMIS programos tikslas – taikant šiuolaikines informacines technologijas ir nacionalinio lygmens valdymą, sudaryti kokybiškas sąlygas dinamiškai visuomenei įgyti, taikyti ir tobulinti žinias ir kompetencijas. LITMIS programoje pagrindiniu uždaviniu keliamas eLABa plėtojimas atvirajai prieigai realizuoti. 
 

Šiuo metu rengiamas antrosios Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2017–2020 metų programos (toliau – LITMIS2) projektas.

2012 m. gegužės 18 d. pradėtas įgyvendinti Europos struktūrinių fondų projektas „eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra". Projektas įgyvendintas 2014 m. gruodžio mėnesį.
 
Šaltinis: Kuprienė, J. (2012). Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: Strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms : Daktaro disertacija. Vilnius : Vilniaus universitetas.
 
Paskutinis atnaujinimas 2017-09-06 19:50