Pritarta Gamtos tyrimų centro įstojimui į eLABa konsorciumą

2019 m. gruodžio 13 d. įvykusio Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos eLABa konsorciumo visuotinio narių susirinkimo metu pritarta Gamtos tyrimų centro įstojimui į eLABa konsorciumą.

Apie GTC

Centre vykdomi moksliniai tyrimai, užtikrinantys šalies kompetenciją darnaus vystymosi ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymo klausimais, koordinuojama ilgalaikė gyvosios ir negyvosios gamtos mokslinių tyrimų veikla pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas mokslinių tyrimų kryptis, dalyvaujama studijų procese, teikiamos paslaugos verslui ir ūkio subjektams.

Centro veiklos sritis – biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Centro veiklos rūšys – gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla bei su ja susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti.

GTC kontaktinis asmuo

Dr. Miglė Stančikaitė
Direktoriaus pavaduotoja mokslui
Tel. 8 650 97 315


Naujienos