Primo studija

LABT uždavinio tarybos ir Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) 2009 m. spalio 20 d. jungtiniame posėdyje nutarta, kad iki 2009 m. pabaigos bū­tų parengta studija „Paieškos ir pateikimo sistemos Primo taikymo ga­li­my­bės Lietuvos virtualioje bibliotekoje" ir ją finansuoti iš LABT uždavinio veik­loms, vykdomoms per Kauno medicinos universitetą, skirtų lėšų. Rengiant stu­di­ją da­ly­va­vo 20 ekspertų iš 5 LABT institucijų (Kauno medicinos universiteto, Kau­no technologijos universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Vilniaus uni­ver­si­te­to ir Vytauto Didžiojo universiteto). Ją recenzavo 3 nepriklausomi eks­per­tai iš Vilniaus universiteto. Studijos autoriai, atsižvelgdami į gautą re­cen­zi­ją, stu­di­ją atitinkamai patobulino ir pateikė savo atsiliepimą į re­cen­zen­tų pas­ta­bas. Studijos dokumentai pateikti LABT svetainės skyriaus „Darbuotojams" sky­re­ly­je „Dokumentacija / Primo".