LABIIMSPP konsorciumo įsteigimas

2010 m. kovo 26 d. pasirašyta Lietuvos akademinių bibliotekų in­formacinės in­fra­struktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) kon­sor­ciu­mo sutartis. Sutartį pasirašė 31 valstybinė Lietuvos mokslo ir studijų in­s­ti­tu­ci­ja.

2010 m. balandžio 9 d. konsorciumo visuotinio susirinkimo nutarimu Vil­niaus universitetas išrinktas konsorciumo administruojančia institucija.

2010 m. spalio 28 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Re­s­pub­li­kos švietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus universiteto dėl ben­d­ra­dar­bia­vi­mo įgyvendinant Lietuvos virtualaus universiteto programos uždavinį „Plė­to­ti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę".