Apie projektą „eLABa plėtra diegiant kompiuterių debesijos technologijas“

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) yra Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema, veikianti kaip nacionalinė atviros prieigos talpykla. eLABa tikslas – informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai tvarkyti MTEP plėtrai ir studijoms reikiamus dokumentus, Lietuvos mokslo ir studijų sistemos dalyvių mokslinės veiklos rezultatus. Čia kaupiama ir nuolatos saugojama bei vartotojams pateikiama šalies mokslo ir studijų produkcija.

eLABa saugoma elektroninė informacija priskiriama svarbios elektroninės informacijos kategorijai, o duomenys turi būti prieinami visą parą. Todėl  eLABa prieinamumas, tolimesnė plėtra ir vystymasis tiesiogiai priklauso nuo turimos IT infrastruktūros techninių galimybių.

 Šiuo metu eLABa informacinė sistema veikia Vilniaus universiteto (VU) ir Kauno technologijos universiteto (KTU) duomenų centruose, kurių infrastruktūra ne tik riboja eLABa galimybes didinti paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, bet ir tuo pačiu kelia grėsmę duomenų saugumui. Didėjant duomenų bazėms ir įrašų skaičiui, tampa sudėtinga užtikrinti efektyvų paslaugų (pvz., įkėlimas ir tvarkymas, ataskaitų formulavimas ir kt.) teikimą, didėja duomenų praradimo rizika.

Projektu siekiama sudaryti sąlygas eLABa informacinei sistemai tinkamai funkcionuoti, t.y., išplėtoti IT techninę bazę, kad eLABa informacinė sistema būtų prieinama, efektyviai veikianti, o duomenys apsaugoti.

Projekto veiklos:

1.    Įsigyti eLABa aukšto prieinamumo klasterio techninę įrangą.

2.    Sukurti kompiuterizuotas darbo vietas eLABa klasteriui valdyti.

Projektą vykdo Vilniaus universitetas, projekto partneris - Kauno technologijos universitetas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra".

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.


Naujienos